ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1การเป็นข้าราชการ
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 สถานภาพของข้าราชการ
5หน่วยที่ 2 บทบาทของข้าราชการ
6หน่วยที่ 3 ประโยชน์ของการเป็นข้าราชการ
7หน่วยที่ 4 การปฏิบัติตนของข้าราชการ
8หน่วยที่ 5 ธงชัยแห่งชีวิตข้าราชการ
9แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)