ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 หลักการและแนวคิด
5หน่วยที่ 2 บทบาทผู้บังคับบัญชา
6หน่วยที่ 3 บทบาทที่ 1
7หน่วยที่ 4 บทบาทที่ 2
8หน่วยที่ 5 บทบาทที่ 3
9หน่วยที่ 6 บทบาทที่ 4
10สรุป
11แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)