ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ
2หลักสูตร ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
3แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
4บทนำ
5ตอนที่ 1 ปัจจัยเหตุ
6     สถานการณ์ทุจริตประพฤติมิชอบ:ระดับสากล
7     สถานการณ์ทุจริตประพฤติมิชอบ:ระดับประเทศ
8          สภาพทางเศรษฐกิจ
9          สถานการณ์ทุจริต
10          ระบบการยึดหลักคุณธรรม
11          การผลักดันพัฒนาโดยหน่วยงานภาครัฐ
12               สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
13               สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
14ตอนที่ 2 ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสัมพันธ์กัน ตัวแปรพร้อมรับผิดชอบฯ
15     ความโปร่งใส
16          แนวคิด
17          ความสำคัญ
18          ประเภท
19     การตรวจสอบได้
20          แนวคิดและความหมาย
21          นิยามการตรวจสอบได้
22          ลักษณะของระบบการตรวจสอบได้
23          ลักษณะองค์กรในระบบตรวจสอบได้
24          แนวคิดการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ
25     ตัวแปรความพร้อมรับผิดชอบ
26          แนวคิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
27          ตัวแบบความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
28ตอนที่ 3 การลดการใช้ดุลยพินิจของบุคคล
29     ข้อเสนอแนวทาง
30     ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
31     ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
32     ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อ
33ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความโปร่งใส การตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
34     การมีส่วนร่วมของประชาชน
35     ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่วนร่วมของประชาชน
36บทส่งท้าย
37เครื่องมือวัดความโปร่งใส และตรวจสอบได้หน่วยงาน(เบื้องต้น)สำหรับผู้ประเมิน
38แบบประเมิน
39แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)