ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน
3แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
4วัตถุประสงค์
5ประเด็นสำคัญ
6ความหมายของการมุ่งอนาคตและลักษณะของผู้มุ่งอนาคต
7     ความสำคัญของการคำนึงถึงอนาคต
8     การวางแผนงานที่ชัดเจน
9การทำงานเพื่อมุ่งอนาคต
10     ตัวอย่างการกระทำเพื่ออนาคตของบุคคลในอดีต
11          พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
12          การวางผังเมือง
13          การประหยัดน้ำและไฟฟ้า
14          การเปิดตลาดการค้า
15          แพทย์แผนไทย
16     การสร้างงานเพื่ออนาคต
17แนวทางในการพัฒนาตน ให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพสูง
18     อุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิภาพสูง
19     กรณีศึกษาที่ 1
20     กรณีศึกษาที่ 2
21     กรณีศึกษาที่ 3
22     กรณีศึกษาที่ 4
23     บทความเพื่อการพัฒนาการมุ่งอนาคตและการควบคุมตน
24     สรุป : การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน
25แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)