ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน
3แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
4วัตถุประสงค์
5ประเด็นสำคัญ
6ความหมาย ความสำคัญ และพฤติกรรมของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
7     ความสำคัญของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
8     ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน
9     ประโยชน์ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน
10     พฤติกรรมของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน
11การรับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานให้เกิดผลสำเร็จ
12     กิจกรรมที่ 1
13     กิจกรรมที่ 2
14     กิจกรรมที่ 3
15     สรุป : พฤติกรรมของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
16ค่านิยมในการทำงานและค่านิยมของชีวิต
17     ค่านิยมในอาชีพของข้าราชการ
18     กิจกรรม : ทบทวนความเข้าใจ
19หลักการและวิธีปฏิบัติโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน
20     เรื่องที่ 1
21     เรื่องที่ 2
22     เรื่องที่ 3
23     เรื่องที่ 4
24     หลักในการตัดสินใจเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
25การวางแผนการทำงานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์
26     การวางแผน
27     กิจกรรม : การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
28แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)