ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2ความฉลาดทางอารมณ์
3แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
4วัตถุประสงค์
5ประเด็นสำคัญ
6ความคาดหวังในตัวข้าราชการยุคใหม่
7     พื้นฐานของการปรับเปลี่ยนการทำงานและพฤติกรรมของข้าราชการ
8ความหมายและความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์
9องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์
10แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
11แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ แนวตะวันตก
12     การตระหนักอารมณ์ตนเอง
13     การจัดการกับอารมณ์ตนเอง
14     การจูงใจตนเอง
15     การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
16     การมีทักษะทางสังคม
17แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ แนวพุทธ
18     การฝึกอาณาปานสติ
19การใช้ความฉลาดทางอารมณ์ของตนในบริบทต่างๆของสังคม
20การประเมินความฉลาดทางอารมณ์
21แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)