ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2ความเชื่อมั่นในตนเอง
3แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
4วัตถุประสงค์
5ประเด็นสำคัญ
6ความสำคัญของความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องต่อชีวิตและสังคม
7     ประโยชน์ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
8     ธรรมธิปไตย
9การสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน
10     การสนับสนุนชื่นชมเพื่อนร่วมงาน
11     แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการเพิ่มพลังในองค์กร
12     องค์ประกอบของกระบวนการเพิ่มพลังการทำงาน (1
13     องค์ประกอบของกระบวนการเพิ่มพลังการทำงาน (2
14     วิธีการสร้างพลังจูงใจให้กับตนเองในการทำงาน
15กรณีศึกษา
16     กิจกรรมที่ 1 ฝึกพร้อมที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
17     กิจกรรมที่ 2 ฝึกวิเคราะห์พฤติกรรม
18     กิจกรรมที่ 3 ข้าราชการเอาทรัพย์ของทางราชการไปจำนำ
19     กิจกรรมที่ 4 กรณีศึกษากรรมการสอบสัมภาษณ์
20แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)