ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ
3แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
4วัตถุประสงค์รายวิชา
5ประเด็นสำคัญ
6ความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐแนวใหม่
7     ความจำเป็นในการปฎิรูปและพัฒนาระบบราชการไทย
8คุณค่าของการทำงานราชการและทัศนคติในการทำงานภาครัฐ
9     พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของข้าราชการ
10     สาเหตุที่ทำให้ข้าราชการขาดประสิทธิภาพ
11     ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
12     วิธีการปรับความคิด ทัศนคติและวิธีการทำงาน
13     การบริหารคน
14     การบริหารภาครัฐในบริบทใหม่
15การทำงานภาครัฐในบริบทใหม่
16     หลักการพัฒนาระบบราชการไทย
17แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)