ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2หลักการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
3แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
4วัตถุประสงค์รายวิชา
5ประเด็นสำคัญ
6ความหมายของการตัดสินใจ
7     ความหมายและความสำคัญของการตัดสินใจ
8     ตัวอย่างกรณีความขัดแย้ง
9     ลักษณะของเหตุผลที่ดี
10หลักการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
11     หลักการตัดสินใจแบบคิดถึงใจเขาใจเรา
12     หลักการตัดสินใจแบบยึดระเบียบ กฎเกณฑ์ มาตรฐานของสังคมเป็นหลัก
13     หลักการตัดสินใจแบบยึดหลักการ อุดมคติที่เป็นสากลและเหตุผลของตนเอง
14การตัดสินใจที่ดี
15กรณีศึกษา
16     เรื่องงานด่วน
17     เรื่องคนใช้
18     เรื่องเงินทำบุญ
19แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)