ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2แบบประเมินผลก่อนศึกษา
3Introduction
4     สาเหตุที่ต้องเสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5     วิธีการเสริม การเขียนหนังสือราชการ
6ตอนที่ 1 การเขียนชื่อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ
7     1.1 หลักในการเขียนของหนังสือติดต่อราชการ
8     1.2 ข้อบกพร่องในการเขียนชื่อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ
9     1.3 การแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนชื่อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ
10     สรุปตอนที่ 1 การเขียนชื่อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ
11ตอนที่ 2 การเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ
12     2.1 หลักในการเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ
13          1. ประเภทปกติธรรมดา
14          2. ประเภททำความไม่พึงพอใจ
15          3. ประเภททำความพึงพอใจ
16          4. ประเภทโน้มน้าวจูงใจ
17     2.2 ข้อบกพร่องในการเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ
18          ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
19          หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
20          ศิลปะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
21          ความรู้เกี่ยวกับระบบงานในเรื่องที่มีหนังสือไป
22     2.3 การแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ
23          หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
24          ศิลปะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
25          ความรู้เกี่ยวกับระบบงานในเรื่องที่มีหนังสือไป
26     สรุปตอนที่ 2 การเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ
27แบบประเมินผลหลังศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)