ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1การออกแบบนวัตกรรมบริการ
2บทแนะนำรายวิชา
3แบบทดสอบก่อนการศึกษาบทเรียน
4หน่วยการเรียนที่ 1
5ความหมายและนิยามของการออกแบบนวัตกรรมบริการ พร้อมตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
6ความหมายและนิยามของการออกแบบนวัตกรรมบริการ พร้อมตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน part2
7หน่วยการเรียนที่ 2 พฤติกรรมของผู้รับบริการที่เปลี่ยนไป
8หน่วยการเรียนที่ 3
9การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ User journey map และ Unmet need
10การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ User journey map และ Unmet need part2
11การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ User journey map และ Unmet need part3
12หน่วยการเรียนที่ 4
13ขั้นตอนการสร้างและทดสอบนวัตกรรมบริการ ให้มีประสิทธิภาพ
14ขั้นตอนการสร้างและทดสอบนวัตกรรมบริการ ให้มีประสิทธิภาพ part2
15ขั้นตอนการสร้างและทดสอบนวัตกรรมบริการ ให้มีประสิทธิภาพ part3
16ขั้นตอนการสร้างและทดสอบนวัตกรรมบริการ ให้มีประสิทธิภาพ part4
17แบบทดสอบหลังการศึกษาบทเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)