ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์
2บทแนะนำรายวิชา
3แผนการเรียนรู้
4แบบทดสอบก่อนการศึกษาบทเรียน
5หน่วยการเรียนที่ 1
6อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ PART1
7อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ PART2
8อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ PART3
9หน่วยการเรียนที่ 2 Adobe Illustrator เบื้องต้น
10หน่วยการเรียนที่ 3
11Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือพื้นฐาน PART1
12Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือพื้นฐาน PART2
13หน่วยการเรียนที่ 4
14Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือชั้นสูง PART1
15Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือชั้นสูง PART2
16หน่วยการเรียนที่ 5
17Adobe Illustrator การลงสีแบบต่างๆ PART1
18Adobe Illustrator การลงสีแบบต่างๆ PART2
19หน่วยการเรียนที่ 6
20Adobe Illustrator การจัดการกับวัตถุ และการจัดองค์ประกอบ PART1
21Adobe Illustrator การจัดการกับวัตถุ และการจัดองค์ประกอบ PART2
22Adobe Illustrator การจัดการกับวัตถุ และการจัดองค์ประกอบ PART3
23หน่วยการเรียนที่ 7
24Adobe Illustrator กระบวนการ Export และเผยแพร่ชิ้นงาน
25แบบทดสอบหลังการศึกษาบทเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)