ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา Digital Code of Merit
2แนะนำรายวิชา
3แผนการเรียนรู้รายวิชา
4แบบทดสอบก่อนการศึกษาบทเรียน
5หน่วยการเรียนที่ 1
6     มารยาทเน็ต 10 ข้อ (Netiquette)
7     มารยาทการใช้โทรศัพท์ในที่สาธารณะ (Phone Etiquette in Public)
8     การเอาใจใส่ผู้อื่น (Empathy)
9หน่วยการเรียนที่ 2
10     "มารยาทในชีวิตประจำวันกับมารยาทในโลกดิจิทัล (Real Life & Digital Life Etiquette)
11     การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying)
12     การเผยแพร่ข้อมูลบนโลกออนไลน์ (Sharing Society)
13หน่วยการเรียนที่ 3
14     การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)
15     การแสดงออกทางอารมณ์บนสื่อสังคมดิจิทัล (Emotional expression on digital social media)
16หน่วยการเรียนที่ 4
17     "การระมัดระวังอันตรายบนโลกอินเทอร์เน็ต (Dangerous online)"
18     ไซเบอร์ สต๊อคกิ้งค์ (Cyber Stalking) คืออะไร
19แบบทดสอบหลังการศึกษาบทเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)