ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา Digital Literacy
2แนะนำรายวิชา
3แผนการเรียนรู้รายวิชา
4แบบทดสอบก่อนการศึกษาบทเรียน
5หน่วยการเรียนที่ 1
6     Introduciton to Digital Literacy
7     สิทธิและความรับผิดชอบ
8หน่วยการเรียนที่ 2
9     การเข้าถึงสื่อดิจิทัล
10     การสื่อสารและความสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล
11หน่วยการเรียนที่ 3
12     ความปลอดภัยยุคดิจิทัล
13     การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
14     แนวปฏิบัติสังคมดิจิทัล
15หน่วยการเรียนที่ 4
16     สุขภาพยุคดิจิทัล
17     ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
18     กฎหมายดิจิทัล
19แบบทดสอบหลังการศึกษาบทเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)