ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา Data Analytics
2แนะนำรายวิชา
3แผนการเรียนรู้รายวิชา
4แบบทดสอบก่อนการศึกษาบทเรียน
5หน่วยการเรียนที่ 1
6     Introduction to Data Analytics
7     Data understanding and processing
8หน่วยการเรียนที่ 2
9     Data Exploration and Visualization
10     Machine Learning
11หน่วยการเรียนที่ 3
12     Descriptive analytics
13     Predictive analytics
14หน่วยการเรียนที่ 4
15     Predictive analytics Classification problem
16     Recommendation System
17แบบทดสอบหลังการศึกษาบทเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)