ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา Data Visualization 2
2แนะนำรายวิชา
3แผนการเรียนรู้รายวิชา
4แบบทดสอบก่อนการศึกษาบทเรียน
5หน่วยการเรียนที่ 1
6     DATA VISUALIZATION ESSENTIALS
7     MULTIDIMENSIONAL DATA VISUALIZATIONS
8หน่วยการเรียนที่ 2
9     RELATIONAL DATA VISUALIZATIONS
10     GEOSPATIAL DATA VISUALIZATIONS
11หน่วยการเรียนที่ 3
12     INTERACTIVE DATA VISUALIZATIONS
13หน่วยการเรียนที่ 4
14     DATA VISUALIZATION VALIDATIONS
15แบบทดสอบหลังการศึกษาบทเรียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)