ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1แนะนำรายวิชา
2แผนการเรียนรู้รายวิชา
3แบบทดสอบก่อนการศึกษา
4หน่วยการเรียนที่ 1
5     แนะนำภาพรวม
6     การใช้งาน Excel 2016 เบื้องต้น
7     รู้จักกับ Account และ Services
8     เทคนิคการป้อนข้อมูลแบบรวดเร็ว
9หน่วยการเรียนที่ 2
10     การป้อนข้อมูลใน Worksheet
11     การจัดรูปแบบข้อมูล
12     การจัดรูปแบบข้อมูล (ต่อ)
13     การจัดรูปแบบสีพื้นและเส้นขอบ
14     การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่กำหนด Conditional Formatting
15     เทคนิคการจัดรูปแบบด้วยตาราง Format As Table
16หน่วยการเรียนที่ 3
17     แนะนำการใช้ฟังก์ชั่นและสูตรคำนวณ
18     การสร้างสูตรคำนวณพื้นฐาน Formula
19     สร้างสูตรฟังก์ชั่น IF คำนวณตามเงื่อนไข
20     คำนวณอัตโนมัติ ปุ่ม Qucik Analysis
21     เทคนิคการใส่สูตรคำนวณ Excel Formula
22     การใส่สูตรด้วยชื่อเซลล์ Name Cells Formula
23     Forecast Sheet พยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้า
24หน่วยการเรียนที่ 4
25     การนำเสนอข้อมูลโดยแผนภูมิและกราฟ
26     การสร้างแผนภูมิ Chart ใน Excel
27     วิเคราะห์แนวโน้มข้อมูล กราฟ Sparkline
28     ปรับแต่งแผนภูมิ Format Chart
29     เทคนิคการแปลงข้อมูลสถานที่เป็นภาพ
30     เทคนิคการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
31     เทคนิคการใช้ Microsoft Excel สอนภาษาอังกฤษ
32     เทคนิคการสลับตารางแนวตั้งและแนวนอน
33     เทคนิคการแยกหรือรวมข้อมูลสารสนเทศ
34     เทคนิคการใช้สูตรคำนวณอายุราชการ
35     เทคนิคการแสดงข้อมูลเป็น Infographic
36     เทคนิคการทำข้อมูล Drop Down List
37     เทคนิคการแยกข้อมูลเป็นคอลัมน์
38แบบทดสอบหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)