ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1แนะนำรายวิชา
2แผนการเรียนรู้รายวิชา
3แบบทดสอบก่อนการศึกษา
4หน่วยการเรียนที่ 1
5     วัตถุประสงค์การทำ Visualization
6     ตัวอย่างข้อมูล
7     ลักษณะของ visualization ที่ดี
8     ลักษณะของ Visualization ที่ไม่ดี
9หน่วยการเรียนที่ 2
10     การสร้าง visualization
11     แหล่งที่มาของข้อมูล
12     ลักษณะของทั่วไปของ visualization
13     ลักษณะของแผนภูมิ
14หน่วยการเรียนที่ 3
15     การสื่อสารด้วย Visualization
16     การเล่าเรื่องด้วย Visualization
17     แนะนำตัวอย่าง
18     การวิเคราะห์แผนภูมิ
19     ลักษณะของแผนภูมิ
20     การเปรียบเทียบแผนภูมิ
21     การใช้สีของแผนภูมิ
22     Visual variables
23หน่วยการเรียนที่ 4
24     การเตรียมข้อมูล
25     การทำความสะอาดข้อมูล
26     การแสดงผล DataVisualization
27แบบทดสอบหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)