ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1จากวิถีไทยสู่วิถีอาเซียน : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 วิถีไทยกับสามเสาหลักของอาเซียน : การเกื้อหนุนและการส่งเสริม
5หน่วยที่ 2 วิถีไทยกับสามเสาหลักของอาเซียน : ปัญหาและอุปสรรค
6หน่วยที่ 3 Mindset ว่าด้วยจิตสำนึกและทัศนคติของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน
7หน่วยที่ 4 Mindset ว่าด้วยจิตสำนึกและทัศนคติของประเทศเพื่อนบ้านต่อไทย
8หน่วยที่ 5 วิถีไทยกับวิถีอาเซียน: การพัฒนาตนเองสู่วิธีอาเซียน
9บทสรุป
10แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)