ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1จิตวิญญาณอาเซียนและการคิดแบบอาเซียน
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย: ความเท่าเทียม และความท้าทายของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
5หน่วยที่ 2 ประเทศไทยกับการดำเนินงานด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
6หน่วยที่ 3 ความสำเร็จในการสร้างความเท่าเทียมในสังคม : บทเรียนจากรัฐชาติสู่ภูมิภาคอาเซียน
7บทสรุป
8แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)