ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1ประชากรสูงวัยในอาเซียน : ความเหมือนที่แตกต่าง
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ทำความรู้จักกับสังคมสูงอายุ
5หน่วยที่ 2 การก้าวสู่สังคมสูงอายุของประเทศในอาเซียน
6หน่วยที่ 3 บทเรียนจากประเทศพัฒนาแล้วในด้านผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
7หน่วยที่ 4 สังคมสูงอายุในประเทศอาเซียน: ปัญหาและโอกาสที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
8หน่วยที่ 5 มาตรการรับมือการก้าวสู่สังคมสูงอายุของประเทศพัฒนาแล้ว
9บทสรุป และข้อเสนอแนะทางนโยบาย
10แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)