ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1หลักกฎหมายว่าด้วยประชาชนอาเซียน : ความรู้พื้นฐานทั่วไปที่ควรทราบ
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 คนเกิด
5หน่วยที่ 2 การดำรงชีวิต
6หน่วยที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
7หน่วยที่ 4 การคุ้มครองชีวิตกรณีมีข้อพิพาท
8หน่วยที่ 5 การเสียชีวิต
9สรุป
10แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)