ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5หน่วยที่ 2 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
6หน่วยที่ 3 กลไกการขับเคลื่อน
7หน่วยที่ 4 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสู่การปฏิบัติ
8สรุป
9แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)