ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา ประเทศไทยในบริบทนานาชาติ
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 แนวคิดการร่วมกลุ่มในภูมิภาค
5หน่วยที่ 2 ตัวอย่างของการรวมตัว และประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมตัว
6หน่วยที่ 3 ความพยายามของ ASEAN
7หน่วยที่ 4 การขยายความร่วมมือของ ASEAN เป็น ASEAN +3+6+8
8หน่วยที่ 5 การก่อตั้ง ASEAN community
9หน่วยที่ 6 การพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาคมภูมิภาค
10หน่วยที่ 7 บทสรุป การสร้างความร่วมมือจากการรวมกลุ่ม
11แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)