ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา สิทธิมนุษยชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ความหมายของสิทธิมนุษยชน
5หน่วยที่ 2 ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
6หน่วยที่ 3 หลักการสิทธิมนุษยชนกับประชาคมอาเซียน
7หน่วยที่ 4 กลไกด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
8หน่วยที่ 5 แนวโน้มของการพัฒนากลไกส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
9สรุป
10แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)