ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา การทำงานในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 อะไรคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5หน่วยที่ 2 ประวัติความเป็นมาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างไร
6หน่วยที่ 3 อะไรคือจุดร่วมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7หน่วยที่ 4 อะไรคือสภาวะแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนำไปสู่การก่อตั้ง จุดประสงค์ ความมุ่งหมาย และหลักการสำคัญของอาเซียน
8หน่วยที่ 5 อะไรคือ “สมาคมประชาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ “อาเซียน”
9หน่วยที่ 6 อะไรคือ “ประชาคมอาเซียน”
10หน่วยที่ 7 อะไรคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)
11หน่วยที่ 8 ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายเกี่ยวกับ AEC
12หน่วยที่ 9 อะไรคือเครื่องมือทางกฎหมายที่สำคัญในการทำให้ AEC บรรลุผล
13หน่วยที่ 10 AEC มีมาตรการปกป้อง (Safeguard Measures หรือไม่
14หน่วยที่ 11 การเลือกปฏิบัติภายใต้ AEC มีหรือไม่
15หน่วยที่ 12 อะไรคือกฎหมายในกรอบอาเซียน
16หน่วยที่ 13 อะไรคือตราสารอาเซียน (ASEAN Instruments)
17หน่วยที่ 14 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) มีสาระและความสำคัญอย่างไร
18หน่วยที่ 15 ระบบการระงับข้อพิพาทของอาเซียน
19หน่วยที่ 16 อะไรคือลักษณะพิเศษของการระงับข้อพิพาทในกรอบอาเซียน
20หน่วยที่ 17 การตีความกฎบัตรอาเซียน
21หน่วยที่ 18 กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับตราสารอาเซียน
22หน่วยที่ 19 สิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียน
23หน่วยที่ 20 การค้าชายแดนในกรอบอาเซียน
24สรุป
25แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)