ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา เศรษฐกิจชายแดน
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 สถานการณ์เศรษฐกิจชายแดนในประเทศไทย
5หน่วยที่ 2 ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าต่อเศรษฐกิจชายแดนไทย
6หน่วยที่ 3 นโยบาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติหลักที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
7หน่วยที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคของการค้าชายแดนของไทย
8หน่วยที่ 5 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของไทย
9สรุป
10แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)