ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1วิชา ความมั่นคงชายแดน
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 กรอบแนวคิด ทฤษฎีสำคัญที่เกี่ยวข้อง
5หน่วยที่ 2 กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักที่เกี่ยวข้อง
6หน่วยที่ 3 องค์กร กลไก กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งสำคัญที่เกี่ยวข้อง
7หน่วยที่ 4 มุมมองของรัฐบาลและประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีต่อประเทศไทย
8หน่วยที่ 5 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
9หน่วยที่ 6 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงชายแดน
10สรุป
11แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)