ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2วิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับข้าราชการ
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4บทนำ
5หน่วยที่ 1 I= Identification รู้จักตัวเอง
6หน่วยที่ 2 A= Awareness รู้จักอาเซียน
7หน่วยที่ 3 M = Mindset ปรับเปลี่ยนวิธีคิด
8หน่วยที่ 4 C= Competitiveness เพิ่มขีดความสามารถ
9หน่วยที่ 5 U= Utilizations ฉลาดในการใช้ประโยชน์
10สรุป
11แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)