ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2วิชา การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4บทนำ
5หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชุมระหว่างประเทศ
6หน่วยที่ 2 การพัฒนาทักษะการฟังและจับประเด็น
7หน่วยที่ 3 เทคนิคการจดบันทึกการประชุม
8หน่วยที่ 4 วิธีการเขียนรายงานการประชุม
9สรุป
10แบบประเมินหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)