ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1ชุดการเขียนหนังสือราชการ
2โครงสร้าง ชุดการเขียนหนังสือราชการ
3หมายเหตุ
4บทนำ
5วัตถุประสงค์
6แบบประเมินก่อนการศึกษา
7แนะนำบทเรียน
8หน่วยที่ 1 การเขียนที่มีความชัดเจน
9     การเขียนให้มีเนื้อหาชัดเจน
10          ตัวอย่างที่ 1 และแบบฝึกหัด
11          ตัวอย่างที่ 2 และแบบฝึกหัด
12          ตัวอย่างที่ 3 และแบบฝึกหัด
13          ตัวอย่างที่ 4 และแบบฝึกหัด
14          ตัวอย่างที่ 5 และแบบฝึกหัด
15          ตัวอย่างที่ 6 และแบบฝึกหัด
16          ตัวอย่างที่ 7 และแบบฝึกหัด
17          ตัวอย่างที่ 8 และแบบฝึกหัด
18          ตัวอย่างที่ 9 และแบบฝึกหัด
19          ตัวอย่างที่ 10 และแบบฝึกหัด
20     การเขียนให้มีจุดประสงค์ชัดเจน
21          เรื่องที่มีจุดประสงค์ประการเดียว
22          เรื่องที่มีจุดประสงค์หลายประการ
23               ตัวอย่างที่ 1 และแบบฝึกหัด
24               ตัวอย่างที่ 2 และแบบฝึกหัด
25               ตัวอย่างที่ 3 และแบบฝึกหัด
26               ตัวอย่างที่ 4 และแบบฝึกหัด
27               ตัวอย่างที่ 5 และแบบฝึกหัด
28          เรื่องหารือ
29               ตัวอย่างที่ 1 และแบบฝึกหัด
30               ตัวอย่างที่ 2 และแบบฝึกหัด
31               ตัวอย่างที่ 3 และแบบฝึกหัด
32               ตัวอย่างที่ 4 และแบบฝึกหัด
33               ตัวอย่างที่ 5 และแบบฝึกหัด
34               ตัวอย่างที่ 6 และแบบฝึกหัด
35               ตัวอย่างที่ 7 และแบบฝึกหัด
36     การเขียนให้มีการแบ่งวรรคตอนที่ชัดเจน
37          ตัวอย่างที่ 1 และแบบฝึกหัด
38          ตัวอย่างที่ 2 และแบบฝึกหัด
39          ตัวอย่างที่ 3 และแบบฝึกหัด
40          ตัวอย่างที่ 4 และแบบฝึกหัด
41          ตัวอย่างที่ 5 และแบบฝึกหัด
42     กิจกรรมที่ 1
43หน่วยที่ 2 การเขียนที่มีความรัดกุม
44     ตัวอย่างที่ 1 และแบบฝึกหัด
45     ตัวอย่างที่ 2 และแบบฝึกหัด
46     ตัวอย่างที่ 3 และแบบฝึกหัด
47     ตัวอย่างที่ 4 และแบบฝึกหัด
48     ตัวอย่างที่ 5 และแบบฝึกหัด
49     ตัวอย่างที่ 6 และแบบฝึกหัด
50     ตัวอย่างที่ 7 และแบบฝึกหัด
51     ตัวอย่างที่ 8 และแบบฝึกหัด
52     ตัวอย่างที่ 9 และแบบฝึกหัด
53     ตัวอย่างที่ 10 และแบบฝึกหัด
54     กิจกรรมที่ 2
55หน่วยที่ 3 การเขียนที่มีความกะทัดรัด
56     ตัวอย่างที่ 1 และแบบฝึกหัด
57     ตัวอย่างที่ 2 และแบบฝึกหัด
58     ตัวอย่างที่ 3 และแบบฝึกหัด
59     ตัวอย่างที่ 4 และแบบฝึกหัด
60     ตัวอย่างที่ 5 และแบบฝึกหัด
61     ตัวอย่างที่ 6 และแบบฝึกหัด
62     ตัวอย่างที่ 7 และแบบฝึกหัด
63     ตัวอย่างที่ 8 และแบบฝึกหัด
64     ตัวอย่างที่ 9 และแบบฝึกหัด
65     ตัวอย่างที่ 10 และแบบฝึกหัด
66     กิจกรรมที่ 3
67หน่วยที่ 4 การเขียนที่มีความน่าอ่าน
68     ความสุภาพ
69          ตัวอย่างที่ 1 และแบบฝึกหัด
70          ตัวอย่างที่ 2 และแบบฝึกหัด
71          ตัวอย่างที่ 3 และแบบฝึกหัด
72          ตัวอย่างที่ 4 และแบบฝึกหัด
73          ตัวอย่างที่ 5 และแบบฝึกหัด
74     ความสะอาด
75          ตัวอย่างที่ 1 และแบบฝึกหัด
76          ตัวอย่างที่ 2 และแบบฝึกหัด
77          ตัวอย่างที่ 3 และแบบฝึกหัด
78          ตัวอย่างที่ 4 และแบบฝึกหัด
79          ตัวอย่างที่ 5 และแบบฝึกหัด
80     การตรวจทานความถูกต้อง
81          ตัวอย่างที่ 1 และแบบฝึกหัด
82          ตัวอย่างที่ 2 และแบบฝึกหัด
83          ตัวอย่างที่ 3 และแบบฝึกหัด
84          ตัวอย่างที่ 4 และแบบฝึกหัด
85          ตัวอย่างที่ 5 และแบบฝึกหัด
86     ตัวอย่างการเขียนที่มีความน่าอ่าน
87     กิจกรรมที่ 4
88สรุป
89แบบประเมินหลังการศึกษา
90หนังสือราชการ 6 ชนิด
91การกำหนดเลขที่หนังสือออก
92คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
93การลงชื่อ ตำแหน่ง และการลงชื่อแทน
94แบบหนังสือราชการชนิดต่างๆ
95     หนังสือภายนอก
96     หนังสือภายใน
97     หนังสือประทับตรา
98     หนังสือสั่งการ: 1.คำสั่ง
99     หนังสือสั่งการ: 2.ระเบียบ
100     หนังสือสั่งการ: 3.ข้อบังคับ
101     หนังสือประชาสัมพันธ์: 1.ประกาศ
102     หนังสือประชาสัมพันธ์: 2.แถลงการณ์
103     หนังสือประชาสัมพันธ์: 3.ข่าว
104     หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน: 1.หนังสือรับรอง
105     หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน: 2.รายงานการประชุม
106     หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน: 3.บันทึกข้อตกลง
107หนังสือเวียน
108     การใช้คำ “ฯพณฯ” เป็นคำนำหน้าตำแหน่งในหนังสือราชการ
109     การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
110     การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
111     การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
112     การลงรายละเอียดที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือในหนังสือภายนอก
113     การระบุเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือราชการ
114ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)