ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1ชุด หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ
2โครงสร้าง ชุด หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ
3หมายเหตุ
4บทนำ
5วัตถุประสงค์
6แบบประเมินก่อนการศึกษา
7แนะนำบทเรียน
8หน่วยที่ 1 หนังสือราชการ
9     ความหมาย
10     หนังสือราชการ 6 ชนิด
11     กิจกรรมที่ 1
12หน่วยที่ 2 หนังสือติดต่อราชการ
13     ความหมาย
14     หนังสือติดต่อราชการ 3 ชนิด
15     การใช้หนังสือติดต่อราชการแต่ละชนิด
16     กิจกรรมที่ 2
17หน่วยที่ 3 หนังสือภายนอก
18     ความหมาย
19     การใช้ติดต่อราชการ
20     แบบ
21     โครงสร้าง
22     รายการ และข้อความส่วนหัวเรื่อง
23     รายการ และข้อความส่วนเนื้อเรื่อง
24     รายการ และข้อความส่วนจุดประสงค์ของเรื่อง
25     รายการ และข้อความส่วนท้ายเรื่อง
26     ตัวอย่างหนังสือภายนอก
27     กิจกรรมที่ 3
28หน่วยที่ 4 หนังสือภายใน
29     ความหมาย
30     การใช้ติดต่อราชการ
31     แบบ
32     โครงสร้าง
33     รายการ และข้อความส่วนหัวเรื่อง
34     รายการ และข้อความส่วนเนื้อเรื่อง
35     รายการ และข้อความส่วนจุดประสงค์ของเรื่อง
36     รายการ และข้อความส่วนท้ายเรื่อง
37     ตัวอย่างหนังสือภายใน
38     ความแตกต่างระหว่างหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน
39     ตัวอย่างหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน
40     กิจกรรมที่ 4
41หน่วยที่ 5 หนังสือประทับตรา
42     ความหมาย
43     การใช้ติดต่อราชการ
44     แบบ
45     โครงสร้าง
46     รายการ และข้อความส่วนหัวเรื่อง
47     รายการ และข้อความส่วนเนื้อเรื่องและจุดประสงค์ของเรื่อง
48     รายการ และข้อความส่วนท้ายเรื่อง
49     ตัวอย่างหนังสือประทับตรา
50     ความแตกต่างระหว่างหนังสือประทับตรากับหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน
51     ตัวอย่างหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา
52     กิจกรรมที่ 5
53สรุป
54แบบประเมินหลังการศึกษา
55หนังสือราชการ 6 ชนิด
56การกำหนดเลขที่หนังสือออก
57คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
58การลงชื่อ ตำแหน่ง และการลงชื่อแทน
59แบบหนังสือราชการชนิดต่างๆ
60     หนังสือภายนอก
61     หนังสือภายใน
62     หนังสือประทับตรา
63     หนังสือสั่งการ:1.คำสั่ง
64     หนังสือสั่งการ:2.ระเบียบ
65     หนังสือสั่งการ:3.ข้อบังคับ
66     หนังสือประชาสัมพันธ์:1.ประกาศ
67     หนังสือประชาสัมพันธ์:2.แถลงการณ์
68     หนังสือประชาสัมพันธ์:3.ข่าว
69     หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน:1.หนังสือรับรอง
70     หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน:2.รายงานการประชุม
71     หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน:3.บันทึกข้อตกลง
72หนังสือเวียน
73     การใช้คำ “ฯพณฯ” เป็นคำนำหน้าตำแหน่งในหนังสือราชการ
74     การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
75     การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
76     การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
77     การลงรายละเอียดที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือในหนังสือภายนอก
78     การระบุเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือราชการ
79ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)