• กำหนดการ
 • กำหนดการปี 2563ปี 2564
  รับสมัคร :15 มิ.ย-22 ส.ค.6310 มิ.ย-30 ก.ย.64
  อบรมออนไลน์ : เป็นต้นไป10 มิ.ย-30 ก.ย.64
  พิมพ์เอกสารรับรอง : เป็นต้นไป เป็นต้นไป
  การเทียบเวลา :32 ชั่วโมง32 ชั่วโมง
  จำนวน (ประมาณ) :20000 คน20000 คน
 • Course Outline :
 •      คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
 • คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย :
 • ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
 • การสมัคร :
 • หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย 6 วิชา ดังต่อไปนี้
  1) M04 การสอนงาน
  2) M05 การให้คำปรึกษา
  3) E01 ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา
  4) M21 การคิดเชิงสังเคราะห์
  5) M27 การบริหารกระบวนการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน
  6) M13 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การอบรมออนไลน์ :
 •       ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest & Posttest       แบบฝึกปฏิบัติ      ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละวิชา
 • การผ่านหลักสูตร :
 • ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละวิชา