• กำหนดการ
 • กำหนดการปี 2563
  รับสมัคร :15 มิ.ย-22 ส.ค.63
  อบรมออนไลน์ :15 มิ.ย-22 ส.ค.63
  พิมพ์เอกสารรับรอง : เป็นต้นไป
  การเทียบเวลา :32 ชั่วโมง
  จำนวน (ประมาณ) :20000 คน
 • Course Outline :
 •      คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
 • คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย :
 • สำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับปฏิบัติการ
 • การสมัคร :
 • ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้
  1) PC39 ความรู้พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล
  2) PC25 การกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน
  3) PC09 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
  4) PC31 ความรู้พื้นฐานการบรรจุและแต่งตั้ง
  5) PC29 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
  6) PC08 การบริหารค่าตอบแทน
  7) PC04 สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย 8) PC32 การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
  9) PC19 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  10) PC38 การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • การอบรมออนไลน์ :
 •       ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest & Posttest       แบบฝึกปฏิบัติ      ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละวิชา
 • การผ่านหลักสูตร :
 • ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละวิชา