• กำหนดการ
 • กำหนดการปี 2563
  รับสมัคร :15 มิ.ย-30 ส.ค.63
  อบรมออนไลน์ :15 มิ.ย-30 ส.ค.63
  พิมพ์เอกสารรับรอง : เป็นต้นไป
  การเทียบเวลา :32 ชั่วโมง
  จำนวน (ประมาณ) :20000 คน
 • Course Outline :
 •      คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
 • คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย :
 • สำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการ
 • การสมัคร :
 • ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้
  1) PC01 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
  2) PC24 การพัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  3) PC27 การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR
  4) M24 การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย
  5) PC27 การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การอบรมออนไลน์ :
 •       ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest & Posttest       แบบฝึกปฏิบัติ      ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละวิชา
 • การผ่านหลักสูตร :
 • ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละวิชา