• Course Outline :
 •      คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
 • คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย :
 • ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
 • การสมัคร :
 • หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประกอบด้วย 6 วิชา ดังต่อไปนี้
  1) PC01 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
  2) PC20 การพัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  3) PC27 การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR
  4) M01 การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)
  5) M24 การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย
  6) PC24 การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การอบรมออนไลน์ :
 •       ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest & Posttest       แบบฝึกปฏิบัติ      ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละวิชา
 • การผ่านหลักสูตร :
 • ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละวิชา