• Course Outline :
 •      คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
 • คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย :
 • ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
 • การสมัคร :
 • หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ประกอบด้วย 10 วิชา ดังต่อไปนี้
  1) PC39 ความรู้พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล
  2) PC25 การกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน
  3) PC09 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
  4) PC31 ความรู้พื้นฐานการบรรจุและแต่งตั้ง
  5) PC29 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
  6) PC08 การบริหารค่าตอบแทน
  7) PC04 สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย
  8) PC28 ระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ
  9) PC19 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  10) PC38 การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • การอบรมออนไลน์ :
 •       ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest & Posttest       แบบฝึกปฏิบัติ      ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละวิชา
 • การผ่านหลักสูตร :
 • ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละวิชา