• Course Outline :
 •      คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
 • คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย :
 • การสมัคร :
 • การอบรมออนไลน์ :
 •       ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest & Posttest       แบบฝึกปฏิบัติ      
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทำเพียงครั้งเดียว
  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  ทำซ้ำได้สูงสุด 10 ครั้ง   โดยระบบจะจัดเก็บคะแนนที่ดีที่สุดที่ผู้เข้ารับการอบรมทำได้
 • การผ่านหลักสูตร :
  1. ศึกษาบทเรียน โดยใช้ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
  2. ทำแบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน (Pretest) ทุกหน่วย
  3. ทำแบบทดสอบหลังจบบทเรียน (Posttest) ทุกหน่วย โดยได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ทำได้ 10 ครั้ง การผ่านหลักสูตรจะพิจารณาคะแนนครั้งที่ได้มากที่สุด)