• กำหนดการ
  • กำหนดการปี 2563
    รับสมัคร :22 ม.ค.63-26 ม.ค.64
    อบรมออนไลน์ :22 ม.ค.63-26 ม.ค.64
    พิมพ์เอกสารรับรอง :ภายใน 3 วันหลังอบรมผ่านตามหลักเกณฑ์ฯ
    การเทียบเวลา :3 ชั่วโมง
    จำนวน (ประมาณ) :20000 คน
  • Course Outline :
  •      คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
  • คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย :
  • การสมัคร :
  • การอบรมออนไลน์ :
  •       ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest & Posttest       แบบฝึกปฏิบัติ      
    1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทำเพียงครั้งเดียว
    2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  ทำซ้ำได้สูงสุด 10 ครั้ง   โดยระบบจะจัดเก็บคะแนนที่ดีที่สุดที่ผู้เข้ารับการอบรมทำได้
  • การผ่านหลักสูตร :
    1. ศึกษาบทเรียน โดยใช้ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
    2. ทำแบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน (Pretest) ทุกหน่วย
    3. ทำแบบทดสอบหลังจบบทเรียน (Posttest) ทุกหน่วย โดยได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ทำได้ 10 ครั้ง การผ่านหลักสูตรจะพิจารณาคะแนนครั้งที่ได้มากที่สุด)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)