• Course Outline :
 •      คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
 • คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย :
  1. เป็นผู้มีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง  มีความตั้งใจจริงในการเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ พร้อมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ
  2. เป็นผู้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   เพื่อการอบรมออนไลน์ได้ตามกำหนด
 • การสมัคร :
  1. ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ โดยไม่ต้องมีหนังสือจากส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมไปยังสำนักงาน ก.พ.
  2. ข้าราชการบรรจุใหม่ ที่สมัครเข้ารับการอบรมตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.5/ว 29 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547  จะสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่อไปได้  ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 1 หลักสูตรที่ 2  หลักสูตรที่ 3  และหลักสูตรที่ 4 ตามลำดับ
   (ข้าราชการทั่วไป  สมัครเข้ารับการอบรมได้ตามความสนใจ)
  3. ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม จะสมัครหลักสูตรที่ 1 ถึงหลักสูตรที่ 4  ที่เปิดอบรมออนไลน์ในช่วงเวลาเดียวกัน ได้ครั้งละ 1 หลักสูตร
 • การอบรมออนไลน์ :
 •       ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest & Posttest       แบบฝึกปฏิบัติ      
  1. แบบประเมินก่อนการศึกษา (Pretest) ทำเพียงครั้งเดียว
  2. แบบประเมินหลังการศึกษา (Posttest) ทำได้ 10 ครั้ง 
 • การผ่านหลักสูตร :
  1. ศึกษาบทเรียนตามลำดับครบทุกหัวข้อ (รายการหัวข้อทางซ้ายมือในหน้าบทเรียน) โดยใช้ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
  2. ทำแบบประเมินก่อนการศึกษา (Pretest)
  3. ทำแบบประเมินหลังการศึกษา (Posttest) โดยได้คะแนนที่ดีที่สุดที่ผู้เข้ารับการอบรมทำได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60