• Course Outline :
 •      คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
 • คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย :
  1.  ข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไป หรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนในหน่วยงาน บุคคลทั่วไป
 • การสมัคร :
 • ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ สามารถสมัครเข้าอบรมได้ โดยไม่ต้องมีหนังสือจากส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมไปยังสำนักงาน ก.พ.
 • การอบรมออนไลน์ :
 •       ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest & Posttest       แบบฝึกปฏิบัติ      
  1. แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียนทุกหน่วย (Pretest) ทำเพียงครั้งเดียว
  2. แบบทดสอบหลังจบบทเรียนทุกหน่วย (Posttest) ทำได้ 3 ครั้ง
  * เนื่องจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ ได้ปรับโปรแกรมจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ จึงมีข้อขัดข้องบางประการ คือ บางหน้าจะมีข้อความ หรือเสียงบรรยายให้คลิก  เพื่อดูหน้าถัดไป หรือเพื่อศึกษารายละเอียด แต่ไม่สามารถคลิกได้จากหน้าดังกล่าว โดยเนื้อหาเหล่านั้นได้นำมาจัดเรียงไว้ที่รายการหัวข้อทางซ้ายมือ ( Topic หรือ Outline) ตามลำดับหน้าแล้ว โปรดศึกษาโดยการคลิกที่รายการหัวข้อทางซ้ายมือ ( Topic หรือ Outline) ตามลำดับหน้า หรือคลิกที่ "ปุ่มถัดไป (Next)"
  หมายเหตุ ที่ รายการหัวข้อทางซ้ายมือ ( Topic หรือ Outline) ของหลักสูตรนี้    เฉพาะที่เป็นรูป  "คลิปหนีบเอกสาร" จะเป็นชื่อหัวข้อหลัก ให้เห็นโครงสร้างตามลำดับความต่อเนื่องเชื่อมโยงของเนื้อหา ซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ในหน้าต่อๆไป
 • การผ่านหลักสูตร :
  1. ศึกษาบทเรียนตามลำดับครบทุกหัวข้อ (รายการหัวข้อทางซ้ายมือในหน้าบทเรียน) โดยใช้ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
  2. ทำแบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน (Pretest) ทุกหน่วย
  3. ทำแบบทดสอบหลังจบบทเรียน (Posttest) ทุกหน่วย โดยได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ทำได้ 3 ครั้ง การผ่านหลักสูตรจะพิจารณาคะแนนครั้งที่ได้มากที่สุด)