• กำหนดการ
 • กำหนดการปี 2562ปี 2563ปี 2564
  รับสมัคร :1 ต.ค.62-21 ม.ค.6322 ม.ค.63-26 ม.ค.6429 ม.ค-31 ธ.ค.64
  อบรมออนไลน์ :1 ต.ค.62-1 ต.ค.6422 ม.ค.63-22 ม.ค.6529 ม.ค-31 ธ.ค.64
  พิมพ์เอกสารรับรอง : เป็นต้นไป เป็นต้นไป30 ม.ค.64 เป็นต้นไป
  การเทียบเวลา :80 ชั่วโมง80 ชั่วโมง80 ชั่วโมง
  จำนวน (ประมาณ) :10000 คน10000 คน10000 คน
 • Course Outline :
 •      คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
 • คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย :
 • ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำทีม หรือมีศักยภาพในการเป็นผู้นำสามารถสมัครอบรมได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุญาตจากต้นสังกัด
 • การสมัคร :
 • เมื่อผู้เรียนสมัครหลักสูตรนี้แล้ววิชาเรียน 25 วิชาดังต่อไปนี้จะไปปรากฏที่เมนู "หลักสูตรของคุณ"
  1. A00 การวางแผนกลยุทธ์
  2. M01 การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)
  3. M02 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. M04 การสอนงาน
  5. M06 การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ
  6. M07 กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา
  7. M12 ภาวะผู้นำ
  8. M13  การบริหารการเปลี่ยนแปลง
  9. M18 การจัดลำดับความสำคัญ
  10. M20 การปรับปรุงการทำงาน
  11. M21 การคิดเชิงสังเคราะห์
  12. E01 ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา
  13. E04 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
  14. E09 มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
  15. E11 การบริการที่เป็นเลิศ
  16. E12 คุณธรรมสำหรับข้าราชการ
  17. G01 ผู้หญิง ผู้ชาย ในโลกการทำงาน
  18. PC04 สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย
  19. PC12 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  20. PC15 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
  21. PC18 คุณภาพชีวิตในการทำงาน
  22. PC19  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  23. PC21 การจัดทำตัวชี้วัด
  24. PC29 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
  25. กฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ (ลงทะเบียนเข้าเรียนที่ http://ebook.ocsc.go.th เมื่อศึกษาจบแล้วให้พิมพ์ใบแจ้งผลคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแนบมากับตารางสรุปผลการอบรม e-Learning ทั้ง 24 วิชา)
 • การอบรมออนไลน์ :
 •       ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest & Posttest       แบบฝึกปฏิบัติ      เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละรายวิชา
 • การผ่านหลักสูตร :
 • เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละรายวิชา โดยเมื่อศึกษาครบและผ่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด คือจะต้องผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป และใช้เวลาศึกษาตามที่ระบุไว้ในแต่ละรหัสวิชา จะได้รับใบประกาศนียบัตรของวิชาดังกล่าว