คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

   C28 :: Data Visualization
   C29 :: Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ
   C30 :: การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
   C31 :: Data Visualization 2
   C32 :: Data Analytics
   C33 :: Digital Literacy
   C34 :: Digital Code of Merit
   C35 :: Microsoft Office Word 2016
   C36 :: Microsoft Office Excel 2016
   C37 :: Microsoft Office PowerPoint 2016
   C38 :: การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์
   C39 :: การออกแบบนวัตกรรมบริการ
   C40 :: ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล

ภาษา

   L13 :: ภาษาลาว
   L14 :: ภาษาเขมร
   L15 :: ภาษาเวียดนาม
   L16 :: ภาษาเมียนมา
   L17 :: ภาษามลายู
   L18 :: ภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี)
   L19 :: ภาษาอังกฤษ : การเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
   L20 :: ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน : การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)