หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

หลักสูตร

A03 :: วิชาที่ 3 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ถูกต้อง
 
กำหนดการรุ่นที่ -/2561รุ่นที่ 1/2561รุ่นที่ 2/2561รุ่นที่ 3/2561รุ่นที่ 4/2561รุ่นที่ 5/2561
รับสมัคร :1 พ.ย-15 ธ.ค.6120 - 28 ก.พ.611 มี.ค-30 เม.ย.611 พ.ค-30 มิ.ย.611 ก.ค-31 ส.ค.611 ก.ย-31 ต.ค.61
อบรมออนไลน์ :1 พ.ย-15 ธ.ค.6120 ก.พ-15 ธ.ค.611 มี.ค-15 ธ.ค.611 พ.ค-15 ธ.ค.611 ก.ค-15 ธ.ค.611 ก.ย-15 ธ.ค.61
ประกาศผล :20 ธ.ค.615 พ.ค.615 พ.ค.615 ก.ค.615 ก.ย.615 พ.ย.61
พิมพ์เอกสารรับรอง :20 ธ.ค.61 เป็นต้นไป5 พ.ค.61 เป็นต้นไป5 พ.ค.61 เป็นต้นไป5 ก.ค.61 เป็นต้นไป5 ก.ย.61 เป็นต้นไป5 พ.ย.61 เป็นต้นไป
การเทียบเวลา :9 ชั่วโมง9 ชั่วโมง9 ชั่วโมง9 ชั่วโมง9 ชั่วโมง9 ชั่วโมง
จำนวน (ประมาณ) :5000 คน5000 คน5000 คน5000 คน5000 คน5000 คน
 
Course Outline :
   คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
 
คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย :
 1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2. เป็นผู้มีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง  มีความตั้งใจจริงในการเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ พร้อมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ
 3. เป็นผู้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   เพื่อการอบรมออนไลน์ได้ตามกำหนด
 
การสมัคร :
 1. ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ โดยไม่ต้องมีหนังสือจากส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมไปยังสำนักงาน ก.พ.
 2. ข้าราชการบรรจุใหม่ ที่สมัครเข้ารับการอบรมตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.5/ว 29 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547  จะสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่อไปได้  ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 1 หลักสูตรที่ 2  หลักสูตรที่ 3  และหลักสูตรที่ 4 ตามลำดับ
  (ข้าราชการทั่วไป  สมัครเข้ารับการอบรมได้ตามความสนใจ)
 3. ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม จะสมัครหลักสูตรที่ 1 ถึงหลักสูตรที่ 4  ที่เปิดอบรมออนไลน์ในช่วงเวลาเดียวกัน ได้ครั้งละ 1 หลักสูตร
 
การอบรมออนไลน์ :
ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest & Posttest       แบบฝึกปฏิบัติ      
 1. แบบประเมินก่อนการศึกษา (Pretest) ทำเพียงครั้งเดียว
 2. แบบประเมินหลังการศึกษา (Posttest) ทำได้ 10 ครั้ง  โดยระบบจะจัดเก็บคะแนนที่ดีที่สุดที่ผู้เข้ารับการอบรมทำได้
 
การผ่านหลักสูตร :
 1. ศึกษาบทเรียนตามลำดับครบทุกหัวข้อ (รายการหัวข้อทางซ้ายมือในหน้าบทเรียน) โดยใช้ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
 2. ทำแบบประเมินก่อนการศึกษา (Pretest)
 3. ทำแบบประเมินหลังการศึกษา (Posttest) โดยได้คะแนนที่ดีที่สุดที่ผู้เข้ารับการอบรมทำได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000