Recommended


การสร้างวิสัยทัศน์
เพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย

เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ:
สำนักข้าราชการไทยไม่โกง

การวางแผนทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ

การวิเคราะห์ความจำเป็น
ในการฝึกอบรม

ความรู้พื้นฐาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

Project Management
สำหรับข้าราชการระดับบริหาร

การใช้ Microsoft Excel
เพื่อการบริหารข้อมูล

Data Visualizaton


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)