Qusetion : การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล


Answer :
กรณีผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางราชการ ดังนี้
- เปลี่ยนสถานภาพจาก "พนักงานราชการ" เป็น "ข้าราชการ" เนื่องจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
- โอน / ย้าย หลังพ้นทดลอง
- กรอกข้อมูล “วันบรรจุแต่งตั้ง” หรือ “เลือกประเภทตำแหน่ง” ไม่ถูกต้อง

แนวปฏิบัติ ให้ผู้เรียนแนบสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง ที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อ มระบุ User ID และระบุสาเหตุการขอแก้ไขข้อมูล

กรณีผู้เรียนมีการ โอน/ย้าย ลาออก จากกรมต้นสังกัดเดิมไปบรรจุใหม่
- กรณีโอน / ย้าย ในช่วงทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและยังศึกษาหลักสูตร 001M ไม่จบ
แนวปฏิบัติ ให้ผู้เรียนแนบสำเนาคำสั่งโอน / ย้าย ที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุ User ID และระบุสาเหตุการขอแก้ไขข้อมูล
- กรณีลาออก (ยังอยู่ระหว่างทดลองแล้วลาออก ต้องศึกษาหลักสูตร 001M ใหม่)
แนวปฏิบัติ ให้ผู้เรียนแนบสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง พร้อมระบุ User ID และสาเหตุการขอแก้ไขข้อมูล (ขอเคลียร์คะแนนพร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)


กรณีผู้เรียนต้องการเปลี่ยนชื่อ - สกุล เนื่องจากผู้เรียนมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุลหรือมีการเปลี่ยนสถานะการสมรส
แนวปฏิบัติ ให้ผู้เรียนแนบสำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุ User ID

โปรดทราบ !!!! ท่านที่มีความประสงค์จะขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ขอให้แจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขข้อมูลของท่านโดยละเอียดพร้อมแนบไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่แก้ไข โดยส่งข้อมูลมาทางอีเมล์ ocsc.hrd@gmail.com
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ โทร. 02-547-1795 , 02-5471807 ในวัน - เวลาราชการ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)