หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  


"โลกแห่งการเรียนรู้ ไม่มีวันจบสิ้น ยิ่งเรียนยิ่งรู้ อาหารทางสมอง เพิ่มพลังทางปัญญา"

       สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนท่านเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองโดยการพัฒนาความรู้และสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD : e-Learning)

       โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) สร้างโอกาสการพัฒนาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงในทุกระดับและทุกประเภทตำแหน่งให้เท่าทันสถานการณ์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย หลากหลาย เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นของข้าราชการ 4.0 อีกทั้งสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 และสังคมแห่งโลกดิจิตัลอย่างมั่นคงและยั่งยืน

       *** สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ในบางหลักสูตรทั้งนี้ กรุณาศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ***

โปรดทราบ !!!! ท่านที่มีความประสงค์จะขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ขอให้แจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขข้อมูลของท่านโดยละเอียดพร้อมแนบไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่แก้ไข โดยส่งข้อมูลมาทางอีเมล์ ocsc.hrd@gmail.com ดังนี้

กรณีผู้เรียนต้องการเปลี่ยนชื่อ - สกุล เนื่องจากผู้เรียนมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุลหรือมีการเปลี่ยนสถานะการสมรส
แนวปฏิบัติ ให้ผู้เรียนแนบสำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุ User ID

กรณีผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางราชการ ดังนี้
   - เปลี่ยนสถานภาพจาก "พนักงานราชการ" เป็น "ข้าราชการ" เนื่องจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
   - โอน / ย้าย หลังพ้นทดลอง
   - กรอกข้อมูล “วันบรรจุแต่งตั้ง” หรือ “เลือกประเภทตำแหน่ง” ไม่ถูกต้อง
แนวปฏิบัติ ให้ผู้เรียนแนบสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง ที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุ User ID และระบุสาเหตุการขอแก้ไขข้อมูล

กรณีผู้เรียนมีการ โอน/ย้าย ลาออก จากกรมต้นสังกัดเดิมไปบรรจุใหม่
   - กรณีโอน / ย้าย ในช่วงทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและยังศึกษาหลักสูตร 001M ไม่จบ
แนวปฏิบัติ ให้ผู้เรียนแนบสำเนาคำสั่งโอน / ย้าย ที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุ User ID และระบุสาเหตุการขอแก้ไขข้อมูล
   - กรณีลาออก (ยังอยู่ระหว่างทดลองแล้วลาออก ต้องศึกษาหลักสูตร 001M ใหม่)
แนวปฏิบัติ ให้ผู้เรียนแนบสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง พร้อมระบุ User ID และสาเหตุการขอแก้ไขข้อมูล (ขอเคลียร์คะแนนพร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)
       หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ โทร. 02-547-1795 , 02-5471807 ในวัน - เวลาราชการ
ปรับปรุงล่าสุด 27 สิงหาคม 2561 เวลา 20.50 น.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000