หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 1. ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ต้องเป็นผู้ที่มีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง มีความตั้งใจจริงในการเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์?พร้อมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของหลักสูตร รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

 2. เป็นผู้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการอบรมออนไลน์ได้ตามกำหนด

 3. ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมจะสมัครหลักสูตรที่เปิดอบรมออนไลน์ในช่วงเวลาเดียวกัน ได้ไม่เกินครั้งละ 20 หลักสูตร

 4. สำนักงาน?ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผู้สมัครที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตออกจากระบบการอบรมออนไลน์ของสำนักงาน?ก.พ. ทันทีที่พบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

 5. ผู้ที่ให้ผู้อื่นใช้ "รหัสผู้ใช้?(User?ID) และรหัสผ่าน?(Password)" ของตัวเอง หรือใช้ "รหัสผู้ใช้?(User?ID)?และรหัสผ่าน?(Password)" ของผู้อื่น?เพื่อเข้าระบบ (Login) ไม่ว่ากรณีใด จะได้รับการยกเลิกสิทธิ์เข้ารับการอบรมออนไลน์ทุกหลักสูตร

 6. การพัฒนาทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง?ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง?(Self?Discipline)??รวมทั้งต้องบริหารจัดการเวลาอบรม??รวมทั้งศึกษาวิธีการใช้งานระบบด้วยตนเองจากข้อมูลที่แสดงไว้ที่?Website?และทดลองใช้จริงในระบบ

 7. การทำแบบทดสอบทุกครั้งต้องทำภายในเวลาที่กำหนด จึงควรเตรียมความพร้อมของตนเองทุกด้าน?เช่น?ทบทวนเนื้อหาบทเรียนให้เข้าใจ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณสมบัติและความเร็วรองรับ เตรียมตัว ตั้งใจ มุ่งมั่น และใช้สมาธิเพื่อการทำแบบทดสอบเพียงกิจกรรมเดียว เป็นต้น

 8. ความขัดข้องอันเกิดจากผู้เข้ารับการอบรมไม่ว่ากรณีใด?ไม่สามารถใช้เป็นเหตุขอทำแบบทดสอบได้มากกว่าที่กำหนด

 9. แบบทดสอบต่างๆ?กำหนดเวลาให้ทำแตกต่างกัน??โปรดตรวจสอบเวลาทางขวาด้านล่าง?และจำนวนข้อทางซ้ายก่อนเสมอ

 10. การทำแบบทดสอบทุกประเภท?ไม่มีการเฉลย?ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาทุกคำตอบด้วยตนเอง?โดยการศึกษาทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ตลอดช่วงระยะเวลาออนไลน์

 11. ระบบนับเวลา จะบันทึกข้อมูลการเปิดศึกษาบทเรียนแต่ละหน้า เมื่อใช้เวลาอย่างน้อย?1?นาที ?ต่อการเปิดศึกษาแต่ละหน้า ซึ่งเป็นเวลาที่น้อยที่สุดที่ระบบรองรับได้ การศึกษาโดยใช้เวลาไม่ถึง?1?นาที ระบบจะไม่บันทึกเวลา หรือยอมรับการเปิดหน้านั้น?ๆ

 12. ระบบการศึกษาบทเรียน?กำหนดให้เปิดศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ??โดยต้องใช้เวลาในการศึกษาแต่ละหน้าอย่างน้อย?1?นาที??การศึกษาโดยใช้เวลาไม่ถึง?1?นาที?ระบบจะไม่บันทึกเวลา?และไม่อนุญาตให้เปิดศึกษาหน้าต่อไป

 13. หมายเหตุ
  สำนักงาน?ก.พ. สงวนสิทธิ์ในกระบวนการอบรมออนไลน์ทุกขั้นตอน?เช่น?การพิจารณาอนุมัติสิทธิ์ให้เข้ารับการอบรม การระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์เข้ารับการอบรม การพิจารณารับรองผ่านแต่ละหลักสูตร การพิจารณาอนุมัติให้พิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเป็นกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ เป็นต้น โดยสำนักงาน?ก.พ. ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือชี้แจงรายละเอียดเป็นรายบุคคล


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)