การพิมพ์เอกสารรับรอง

 1. ผู้มีสิทธิสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง ได้แก่ ผู้ได้รับการพิจารณาผ่านหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด
  • ตรวจสอบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการผ่านหลักสูตร ที่หน้า Login และเมนู "หลักสูตรของคุณ" คลิกที่ "หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข"
  • ตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านหลักสูตร ที่เมนู "ข้อมูลการอบรม"

 2. วิธีการสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง
  • ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งระบุไว้ที่หน้า Login และเมนู "หลักสูตรของคุณ" คลิกที่ "หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข"
  • สั่งพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง ได้ที่เมนู "ข้อมูลการอบรม"
  • การพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง เครื่องของท่านจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader หากไม่มี คลิกที่นี่ เพื่อ Download Adobe Acrobat Reader

 3. การขอพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง กรณีพิเศษเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนด
  • ต้องมีเหตุผลเพียงพอ ที่ทำให้ไม่สามารถพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่
  • วิธีการขอพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองกรณีพิเศษ
   ต้องมีหนังสือจากส่วนราชการแจ้งเหตุผลความจำเป็น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็น เช่น หนังสือคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และพิมพ์หน้า"ข้อมูลการอบรม" จากระบบ ไปที่สำนักงาน ก.พ. ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ปิดการให้พิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองของแต่ละหลักสูตร โดยโทรสารที่เบอร์ 0 2547 1812 หรือส่งไปที่

   ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
   สำนักงาน ก.พ.
   47 / 111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์
   ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
   จังหวัดนนทบุรี 11000

 4. การดำเนินการของสำนักงาน ก.พ.
  • สำนักงาน ก.พ. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง เฉพาะผู้ที่ดำเนินการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด
  • การแจ้งผลคำขอในข้อ 3 จะแจ้งไปยังกล่อง "ข้อความถึงคุณ"
  • การพิมพ์เอกสารในข้อ 3 สั่งพิมพ์ที่เมนู "ข้อมูลการอบรม" ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการแจ้งผลในกล่อง "ข้อความถึงคุณ" หากพ้นกำหนด ข้อมูลจะถูกลบจากระบบ ไม่สามารถขอพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองได้อีก

  หมายเหตุ
  โปรดตรวจสอบ "ข้อความถึงคุณ" หลังจากส่งหนังสือจากส่วนราชการถึงสำนักงาน ก.พ.


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)