ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)
3แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
4วัตถุประสงค์
5หน่วยที่ 1 การคิด คืออะไร
6หน่วยที่ 2 การคิด สำคัญอย่างไร
7หน่วยที่ 3 การคิดประเภทต่าง ๆ
8     สมองกับการคิด
9     การคิดเชิงระบบและคิดวิเคราะห์
10     การคิดเชิงกลยุทธ์
11     การคิดเชิงเหตุและผล
12     การคิดเชิงบวกและลบ
13     การคิดสร้างสรรค์
14     การคิดเชิงจริยธรรม
15หน่วยที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการคิด
16     แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
17     ผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
18     การวิเคราะห์แรงผลัก/แรงต้าน (Force Field Analysis)
19     การวิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็ง โอกาส/ข้อจำกัด (SWOT Analysis)
20     ตารางการตัดสินใจ (Decision Matrix)
21หน่วยที่ 5 การพัฒนาทักษะการคิด
22หน่วยที่ 6 บูรณาการคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน
23     วิธีคิดแบบหมวกหกใบ (Six hat Thinking)
24     แนวทางการบูรณาการการคิดในการบริหารจัดการ
25แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)