ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1แนะนำรายวิชา
2แผนการเรียนรู้รายวิชา
3แบบทดสอบก่อนการศึกษา
4หน่วยการเรียนที่ 1
5     การบริหารโครงการ
6     การเลือกผู้จัดการโครงการ
7     เป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ
8หน่วยการเรียนที่ 2
9     การวางแผนโครงการ
10     Work Breakdown Structure (WBS)
11     Linear Responsibility Chart (LRC)
12หน่วยการเรียนที่ 3
13     การทำงบประมาณโครงการ
14     มุมมองเกี่ยวกับต้นทุนโครงการ
15หน่วยการเรียนที่ 4
16     การจัดลำดับกิจกรรมด้วย CPM
17     การจัดลำดับกิจกรรมด้วย Critical Chain
18แบบทดสอบหลังการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)