ลำดับ ชื่อหัวข้อ
1ชุด การเขียนหนังสือราชการ
2โครงสร้าง ชุด การเขียนหนังสือราชการ
3หมายเหตุ
4บทนำ
5วัตถุประสงค์
6แบบประเมินก่อนการศึกษา
7แนะนำบทเรียน
8หน่วยที่ 1 การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ
9     รายการที่ไม่ต้องเขียนเอง
10          รายการที่เป็นที่ทราบกันดี หรือได้มีการกำหนดไว้แล้ว
11          รายการที่เป็นข้อมูลตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์
12          รายการที่เจ้าหน้าที่สารบรรณเป็นผู้เขียน
13     รายการที่ต้องเขียนเอง
14     กิจกรรมที่ 1
15หน่วยที่ 2 การเขียนข้อความในส่วนหัวเรื่อง
16     การเขียน “เรื่อง”
17          ลักษณะของ “เรื่อง”
18          ปัญหาในการเขียน “เรื่อง”
19          การเขียน “เรื่อง” ที่ดี
20          ตัวอย่างการเขียน “เรื่อง” ที่ดี
21          การเขียน “เรื่อง” กรณีเป็นหนังสือต่อเนื่อง
22          สรุป
23     การเขียน “คำขึ้นต้น”
24          ลักษณะของ “คำขึ้นต้น”
25          ปัญหาในการเขียน “คำขึ้นต้น”
26          การเขียน “คำขึ้นต้น” ในหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน
27          การเขียน “คำขึ้นต้น” ในหนังสือประทับตรา
28          สรุป
29     กิจกรรมที่ 2
30หน่วยที่ 3 การเขียนข้อความในส่วนเนื้อเรื่อง
31     การเขียนข้อความในส่วนเนื้อเรื่องของหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน
32          ความหมาย สาระสำคัญ และรูปแบบ
33          คำที่ใช้ขึ้นต้นในการเขียนข้อความในส่วนเนื้อเรื่อง
34          การใช้ “ด้วย” หรือ “เนื่องจาก”
35          การใช้ “ตาม” “ตามที่” หรือ “อนุสนธิ”
36          การเขียนข้อความในส่วนเนื้อเรื่องจากเหตุที่ส่งหนังสือไป
37          สรุป
38     การเขียนข้อความในส่วนเนื้อเรื่องของหนังสือประทับตรา
39          ความหมาย สาระสำคัญ และรูปแบบ
40          คำที่ใช้ขึ้นต้นในการเขียนข้อความในส่วนเนื้อเรื่อง
41          การเขียนข้อความในส่วนเนื้อเรื่อง
42          สรุป
43     การเขียนข้อความในส่วนเนื้อเรื่องให้กะทัดรัด
44          วิธีเขียนข้อความในส่วนเนื้อเรื่องให้กะทัดรัด
45          ตัวอย่างการเขียนข้อความในส่วนเนื้อเรื่องให้กะทัดรัด
46     กิจกรรมที่ 3
47หน่วยที่ 4 การเขียนข้อความในส่วนจุดประสงค์ของเรื่อง
48     ลักษณะการเขียนข้อความในส่วนจุดประสงค์ของเรื่อง
49     หลักการเขียนข้อความในส่วนจุดประสงค์ของเรื่อง
50          การเขียนที่ตรงกับลักษณะ และความมุ่งหมายที่ต้องการ
51          การเขียนที่แจ้งจุดประสงค์ชัดเจน
52          การเขียนด้วยถ้อยคำที่เหมาะสม
53     กิจกรรมที่ 4
54หน่วยที่ 5 การเขียนข้อความในส่วนท้ายเรื่อง
55     การเขียน “คำลงท้าย” ในหนังสือถึงพระบรมวงศานุวงศ์
56     การเขียน “คำลงท้าย” ในหนังสือถึงพระภิกษุ
57     การเขียน “คำลงท้าย” ในหนังสือถึงผู้ดำรงตำแหน่งสูงเป็นพิเศษ
58     การเขียน “คำลงท้าย” ในหนังสือถึงบุคคลทั่วไป
59     กิจกรรมที่ 5
60สรุปการเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ
61แบบประเมินหลังการศึกษา
62หนังสือราชการ 6 ชนิด
63การกำหนดเลขที่หนังสือออก
64คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
65การลงชื่อ ตำแหน่ง และการลงชื่อแทน
66แบบหนังสือราชการชนิดต่างๆ
67     หนังสือภายนอก
68     หนังสือภายใน
69     หนังสือประทับตรา
70     หนังสือสั่งการ:1.คำสั่ง
71     หนังสือสั่งการ:2.ระเบียบ
72     หนังสือสั่งการ:3.ข้อบังคับ
73     หนังสือประชาสัมพันธ์:1.ประกาศ
74     หนังสือประชาสัมพันธ์:2.แถลงการณ์
75     หนังสือประชาสัมพันธ์:3.ข่าว
76     หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน:1.หนังสือรับรอง
77     หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน:2.รายงานการประชุม
78     หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน:3.บันทึกข้อตกลง
79หนังสือเวียน
80     การใช้คำ “ฯพณฯ” เป็นคำนำหน้าตำแหน่งในหนังสือราชการ
81     การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
82     การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
83     การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
84     การลงรายละเอียดที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือในหนังสือภายนอก
85     การระบุเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือราชการ
86ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)